The TempestA Power Point Presentation on the Tempest by Giorgia Botti, Claudio Coviello, Sonia Kamal, Lorenzo Tosti-